އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލަންޖް 2024 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ މަރަދޫ ޓީމަށް އެހީ ދިނުމާއި ގުޅޭ

24 ޖެނުއަރީ 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2024/012

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  24 ޖަނަވަރީ 2024

ޖަލްސާ:2024  ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 129 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލަންޖް 2024 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ މަރަދޫ ޓީމަށް އެހީ ދިނުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:       

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އެކްޓިވިޓީ 223013 ކޯޑުން " އޮފީސް ފުޓުސަލް މުބާރާތް ބޭއްވުން" ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 20244 (ވިހިހާސް ދުވިސައްތަ ސާޅީސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ "ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް" އެކްޓްޓިވިޓީގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހިމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B(4)/2024/012

ތާރީޚް: 24 ޖެނުއަރީ 2024