އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ގައި ފިއުލް ސްޓޭޝަނެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައީސް މޯލްޑިވްސް އަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި ގުޅޭ

7 ފެބުރުއަރީ 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2024/018

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  07 ފެބްރުވަރީ 2024

ޖަލްސާ:2024  ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 131 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ގައި ފިއުލް ސްޓޭޝަނެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައީސް މޯލްޑިވްސް އަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ، ހުސެއިން ފައިޒުއްރަހްމާން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

              " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫސިޓީގެ ކުލީ ބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމާއި ކުލި މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގެ މިފްކޯ ސަރަޙައްދުން ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް 20000 (ވިހިހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިން ދިނުމަށާއި ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ފިއުލް ޝެޑެއް ހެދުމަށް 10000 (ދިހަ ހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B(4)/2024/018

ތާރީޚް: 7 ފެބުރުއަރީ 2024