އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާ، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކައުންސިލުންގޮތެއް ނިންމުމާއި ގުޅޭ

14 ފެބުރުއަރީ 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2024/019

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  14 ފެބްރުވަރީ 2024

ޖަލްސާ:2024  ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 132 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާ، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކައުންސިލުންގޮތެއް ނިންމުމަށް.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޓޫރިޒަމް ކޮމެޓީ 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:   

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން އަދި ފޭދޫގެ ކޮމަރޝަލް އޭރިއާއިން ސަރވިސް ރެސިޑެންސްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ހުޅަނގުން ކުރިމަތީގައިވާ މޫދު، ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޢީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ ހުއްދަ ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަށް، ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ޞާލިހާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B(4)/2024/019

ތާރީޚް: 14 ފެބުރުއަރީ 2024