އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ "ސަވާހިލި" ޓޫރިޒަމްއާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ޢިއުލާން ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމާއި ގުޅޭ

20 ފެބުރުއަރީ 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2024/020

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  14 ފެބްރުވަރީ 2024

ޖަލްސާ:2024  ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 132 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

އައްޑޫސިޓީ "ސަވާހިލި" ޓޫރިޒަމްއާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ޢިއުލާން ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ވަކިގޮތެއް ނިންމުމަށް.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޓޫރިޒަމް ކޮމެޓީ 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:    

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް، އައްޑޫސިޓީ "ސަވާހިލި" ޓޫރިޒަމްއާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ޢިއުލާންކުރުމަށް  ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މަރިޔަމް ސަޢިދާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ސަޢީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B(4)/2024/020

ތާރީޚް: 20 ފެބުރުއަރީ 2024