އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައުހެރަ ބީލަން އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް، ކަނޑައެޅޭ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ހަމަޖައްސައި އެންޓްރެންސް ފީގެ 20% ކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށް ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ

6 ޖޫން 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2024/054

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  06 ޖުން 2024

ޖަލްސާ:2024  ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4 ވަނަ ކައުންސިލްގެ 144 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ހިތަދޫ ބަނދަރު ކުރިމަތިން ނެރާއި އިންވެގެންއޮތް ފަސްގަނޑު (އައުހެރަ) ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވާފައި ވުމާއި ގުޅިގެން،  މިރަށް ބީލަން އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް، ކަނޑައެޅޭ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމަށާއި އަދި އެންޓްރެންސް ފީގެ 20% ކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، (އައުހެރަ) ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ރަށަށް އަރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން އެންޓްރީ ފީގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20% އުނިކޮށް، ރަށުގެ ބިމު ކުލި އަހަރަކު އަކަމީޓަރަކަށް 1.00$ (އެއް ޔޫ އެސް ޑޮލަރު) ނުވަތަ މިއަދަދަށް ވާ ފައިސާ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 26-B(4)/2024/054

ތާރީޚް: 6 ޖޫން 2024