އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2023 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ނީލަންކިޔުމަށްފަހު ނުވިކި ހުރި ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ހުއްދައެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ

6 ޖޫން 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2024/055

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  06 ޖުން 2024

ޖަލްސާ:2024  ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4 ވަނަ ކައުންސިލްގެ 144 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

2023 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ނީލަންކިޔުމަށްފަހު ނުވިކި ހުރި ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ހުއްދައެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޖެނަރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ބާތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ކުރެވުނު ތިން އިޢުލާނުންވެސް ބައެއްތަކެތި ނުވިކި ހުރުމާއެކު އެތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކައި މާލިއްޔާތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަކެތި ނައްތާލުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B(4)/2024/055

ތާރީޚް: 6 ޖޫން 2024