އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދަނޑުބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ 03 ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް، ދަނޑުބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް 02 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމާއި ގުޅޭ

6 ޖޫން 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2024/058

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  06 ޖުން 2024

ޖަލްސާ:2024  ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4 ވަނަ ކައުންސިލްގެ 144 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ދަނޑުބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ 03 ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް، ދަނޑުބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް 02 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ދަނޑުބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ 03 ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް، ދަނޑުބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 02 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B(4)/2024/058

ތާރީޚް: 6 ޖޫން 2024