އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ގަން ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި ގުޅޭ

12 ޖޫން 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2024/059

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  12 ޖޫން 2024

ޖަލްސާ:2024  ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4 ވަނަ ކައުންސިލްގެ 145 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ސ.ގަން ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް، "ނީލަން ކިއުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާއިބެހޭ ފޯމާއި" އެކު ނީލަން ކިއުމުގެ ހުއްދަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ސ.ގަން ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނީލަން ކިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B(4)/2024/059

ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2024