އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެރަތަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަހޯދުން

15 އޯގަސްޓް 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން 25 އޮގަސްޓް2017ގައި އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެރަތަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަހޯދުން.

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

25 އޮގަސްޓް2017ގައި އައިރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެރަތަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/172

ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2017