އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެ ގިނަދުވަސްވެފައި ހުރި ސާމާނު ނީލަން ކިޔުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

15 އޯގަސްޓް 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެ ގިނަދުވަސްވެފައި ހުރި ސޯފާ ސެޓް، އެއަރކޮންޑިޝަން، އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ފަދަ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އިދާރީ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ސެކްޝަނުގެ ހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނީލަންކިޔުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/173

ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2017