އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިޔައު ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޙަރަކާތަށް އެހީހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

15 އޯގަސްޓް 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

  • ޔައު ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން " ޢީދު އުފާ 1438" ނަމުގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތަށް އެހީހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލްސަރވިސް  ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ހިޔައު ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން " ޢީދު އުފާ 1438" ނަމުގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގައި ޖަމްޢިއްޔާ ޖާމާޢަތް ތަކުން ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްކޯޑުން 10000.00ރުފިޔާ(ދިހަހާސްރުފިޔާ)ގެ ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/174

ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2017