އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މީދޫ ރަށްވެހިގެ ގެސްޓް ހައުސް ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން

15 އޯގަސްޓް 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މީދޫ ރަށްވެހިގެ ގެސްޓް ހައުސް ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ހުސައިން ޙިޔާޟް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މައްސަލަ ކައުންސިލްއަށް ބަލައިގަނެ މީދޫ ރަށްވެހިގެ ގެސްޓް ހައުސް ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއި މަޝްވަރާކޮށް މަޝްވަރާގައި ނިމޭގޮތެއްގެ މަތިން މީދޫރަށްވެހިގެ ގެސްޓް ހައުސް ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް  ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީއަޙްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/177

ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2017