އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

20 ޖުލައި 2017 ގައި ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިނިވަންކަޕް 2017 އަށް ފްރެންޑްސް ކްލަބުން އެހީ ހޯދުމަށް އެދި

22 އޯގަސްޓް 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

20 ޖުލައި 2017 ގައި ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިނިވަންކަޕް 2017 އަށް ފްރެންޑްސް ކްލަބުން އެހީ ހޯދުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސަރވިސް  ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ކަންކަން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ކޯޑުން ފްރެންޑްސް ކްލަބަށް 5000.00ރުފިޔާގެ އެހީދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/182

ތާރީޚް: 22 އޯގަސްޓް 2017