އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

29 އޯގަސްޓް 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން މިއިދާރާއަށް އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އިނާމު ލިބޭ އެ ސްކޫލެއްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޝީލްޑް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:ޑކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/186

ތާރީޚް: 29 އޯގަސްޓް 2017