އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ރަސްމީ ލޯގޯ ކައުންސިލް ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ރަސްމީ ލޯގޯ ކައުންސިލް ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން / ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން ( 26 މިނިޓް)

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް /  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ހުށަހަޅުއްވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ރަސްމީ ލޯގޯ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.  އެގޮތުން، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ޑިޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޔަސްރިފް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މި މައްސަލަ މި ދެންނެވުނު ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެނޭތޯ ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެހުމުން، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނުގޮތަށް މި ހުށަހެޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/196

ތާރީޚް: 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2017