އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ މަޘްވާ ޢަބްދުﷲ ޙަސަން އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 4000 އަކަ ފޫޓްގެ ބިމުގެ މައްސަލަ އަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ މަޘްވާ ޢަބްދުﷲ ޙަސަން އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 4000 އަކަ ފޫޓްގެ ބިމުގެ މައްސަލަ އަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް   ނިންމުން

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އިބްރާހިމް ލަބީބް/  އިދާރީ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

އިދާރީ ސެކްޝަނުން ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، މިމައްސަލައިގައި ކުރިން ހެދިފައިވާ އެގްރީމަންޓްތައް ބަލައި އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް، މައްސަލައާއި މެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އަލުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޒް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  އަދި މިހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހްމީ އަޙްމަދު ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުށަހެޅުނުގޮތަށް ތާއީދު ލިބި މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފަހުމީ އަޙްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/198

ތާރީޚް: 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2017