އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި އެން ކޮމްޕިއުޓިންގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ހޯދުމަށް އެދި އެ މަދަރުސާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި އެން ކޮމްޕިއުޓިންގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ހޯދުމަށްޓަކައި ދީލަތި އެހީއަކަށް އެދި އެ މަދަރުސާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޟް  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޒް ހުށަހެޅުއްވި މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދާއިރާގެ ކޯޑުން -/15000ރުފިޔާ (ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ/-) ދިނުމަށް ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނުގޮތަށް ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/199

ތާރީޚް: 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2017