އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައިޝަތު ނަޖުމާ އެމޭޒަން/ ސ.ހިތަދޫ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކުލީ ބިމުގެ ޖުރިމަނާ ފައިސާ މާފުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

2 ފެބުރުއަރީ 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައިޝަތު ނަޖުމާ އެމޭޒަން/ ސ.ހިތަދޫ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކުލީ ބިމުގެ ޖުރިމަނާ ފައިސާ މާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު،  ކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ނަންބަރު 426-B(3)/2020/135 ނިންމުމުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ސ.ހިތަދޫ އެމޭޒަން، އައިޝަތު ނަޖުމާ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކުލީ ބިމުގެ ޖުރިމަނާ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ 38,675.00/- ރުފިޔާ މާފުކޮށްދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2021/21

ތާރީޚް: 2 ފެބުރުއަރީ 2021