އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ "ސަވާހިލި" ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށް ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނަޑައެޅުން

18 ފެބުރުއަރީ 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީގެ ފަޅު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ "ސަވާހިލި" ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށް ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނަޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ފަހަކަށް އައިސް އައްޑޫސިޓީއަކީ ފަތުރު ވެރިން ގިނައިން ދަތުރު ކުރާ މަންޒިލެއް ކަން ފާހަގަކުރެވެ ކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީއަށް އަންނަ ފަތުރު ވެރިންނަށް ގެސްޓް ހައުސް ތަކުން ނުލިބޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން، އައްޑޫސިޓީގެ ފަޅު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ "ސަވާހިލި" ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށް ފަތުރުވެރިން ހިތް ހަމަޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށް އެދި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2021/27

ތާރީޚް: 18 ފެބުރުއަރީ 2021