އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް

11 މާރޗް 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް    

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑް ކޮމިޓީ    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މިއިދާރާގެ ލީގަލް ސެކްޝަނުން ދީފައިވާ ލަފައާއި އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނަސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2021/47

ތާރީޚް: 11 މާރޗް 2021