އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

11 މާރޗް 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ފޭދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް    

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑް ކޮމިޓީ   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ފޭދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ނުނިމި އޮތުމުން، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މިއިދާރާގެ ލީގަލް ސެކްޝަނުން ދީފައިވާ ލަފައާއި އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނަސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2021/49

ތާރީޚް: 11 މާރޗް 2021