އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 15 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 10 ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

23 މާރޗް 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 15 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 10 ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑް ކޮމިޓީ 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 15 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 10 ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ "މެގަޗިޕް ކޮމްޕިއުޓާރސް" އާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 15 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 10 ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަހްމަދު   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2021/53

ތާރީޚް: 23 މާރޗް 2021