އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ހިންގާ " ލާމަސީލް ޒުވާނާ ކޭމްޕް" އާއި ގުޅިގެން ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ ޑްރާފްޓާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

4 ނޮވެމްބަރ 2021     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2021/120

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:04 ނޮވެމްބަރ 2021

ޖަލްސާ: 2021ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ(4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 23 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހިންގާ " ލާމަސީލް ޒުވާނާ ކޭމްޕް"  ހިންގުމުގައި ޕާރޓްނަރ އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މަސަކަތްކުރުމާއި މެދު ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ ޑްރާފްޓާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސާރވިސް ޔުނިޓް   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހިންގާ " ލާމަސީލް ޒުވާނާ ކޭމްޕް"  ހިންގުމުގައި ޕާރޓްނަރ އެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މަސަކަތްކުރުމާއި މެދު ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ ޑްރާފްޓުގައިވާ 03 ވަނަ ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ މާއްދާތައް އުނިކޮށް، ލީގަލް ސެކްޝަން އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލަފާއާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޒަރީރު  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ޤަރާރު

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/120

ތާރީޚް: 4 ނޮވެމްބަރ 2021