އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

10 ޖެނުއަރީ 2022     


  2022 ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

بسم  الله الرحمن الرحيم

حمدًا لله و صلاةً وسلاماً على النبيّ المختار والرحمة المهداة والسراج المنير:

މިޤަރާރު ފެނި ދެކި ކިޔާ ބަލާ ކޮންމެ މީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެދުމާއި ސަލާމް ރައްދުކުރަމެވެ.

މިއީ، މީލާދީ ސަނަތުން 10 ޖަނަވަރީ 2022 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުނު، 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް، ފާސްކޮށް ނެރުނު ޤަރާރެކެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 96 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ކައުންސިލްއިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓަކީ އަރަނި ބަޖެޓެއްކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހިމެނޭ ގޮތުން، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ:  220,855,238.00(ދުއިސައްތަ ވިހި މިލިއަން، އަށްލައްކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް އަށެއް) ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށްފެންނަކަމަށާއި، 

މި ބަޖެޓްގައި ޙަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމުގައި އެޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކައުންސިލްއަށް ހުށަހަޅައި ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާއިއެކު ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، މި ބަޖެޓް ފާސްވުމާއެކު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ކަނޑައަޅައި މީލާދީ ސަނަތުން ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ދިހަވަނަ (10 ޖަނަވަރީ 2022) ދުވަހު ބޭއްވުނު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 32 ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ އަޅުގަނޑުމެން، މިގޮތުގެމަތިން މިޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް އިޤްރާރުވެ، މިލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނީ ސިއްކަ އޮބައި ސޮއިކޮށް މިޤަރާރު ފާސްކުރީމެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 2022 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެއްވި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި ބަޖެޓް ތަފްޞީލް މިޤަރާރާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

            وَصَلَّى اللهُ وَسَلّمَ عَلَى سّيّدِناَ مٌحَمَدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن، وَالْحَمْدٌ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ބަޖެޓް 2022

2022 އަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

އަންހެނުންގެ ތ.މ.ސ.ކޮމިޓީ

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްޞަސާތައް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ

 

28,182,727

3,115,256

11,357,707

5,617,400

8,092,365

31ޑިސެމްބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ބާކީ

28,182,727

3,115,256

11,357,707

5,617,400

8,092,365.00

ޖުމްލަ

         

2022ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

       

2,376,445

ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ އާއި ޗާރޖެސް

       

7,987,100

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ

       

24,974,288

ބިންބިމާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި

       

829,022

އެހެނިހެން އާމްދަނީ ( އެކިއެކި ޖޫރިމާނާ ހިމަނައިގެން )

       

36,166,855

ޖުމްލަ

       

-                    1,808,343

2022 ވަނައަހަރު އާމްދަނީގެތެރެއިން ރިޒާވްގައި ބަހައްޓާ (2022 އަށްލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ %5)

         

2022އަށް ދައުލަތުން ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގްރާންޓް

     

5,000,000

 

ޢާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ (އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް)

   

94,217,571

   

ޢާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ (ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްޞަސާތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ)

 

3,433,794

     

ޢާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ (އ.ތ.މ.ސ. ކޮމިޓީއަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ)

137,009,878

3,433,794

94,217,571

5,000,000

34,358,512

ޖުމްލަ

65,242,095

     

65,242,095

2022އަށް ދައުލަތުން ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގްރާންޓް

230,434,700

6,549,050

105,575,278

10,617,400

107,692,972

ނެޓް އާމްދަނީ (ރިޒާވް ކެނޑުމަށްފަހު)

           
 

L-CWDF

L-CTPF

T-LCL

J-GOM/J-LCL

2022 ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި

-

-

-

-

-

1- ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއިން

42,450,877

-

-

-

42,450,877

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ކަންކަމަށް

-

-

-

-

-

2- ދައުލަތުން ދެއްވާ ގްރާންޓް

65,242,095

-

-

-

65,242,095

ދައުލަތުން ދެއްވާ ގްރާންޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ކަންކަމަށް

-

-

-

-

-

3- ޢާންމު ބަޖެޓާއި ނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު

3,000,000

-

-

3,000,000

-

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް

103,613,216

-

103,613,216

-

-

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްޞަސާތަކުގެ ޚަރަދު

6,549,050

6,549,050

-

-

-

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޚަރަދުތަކަށް ( ދައުލަތުގެ ގްރާންޓްގެ %5)

220,855,238

6,549,050

103,613,216

3,000,000

107,692,972

ޖުމްލަ

ވީމާ، މިގޮތުގެމަތީން މިޤަރާރުނެރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޤްރާރުވަމުއެވެ. ބާވަތް: ޤަރާރު

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B/(Qaraar)2022/01

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2022