އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނަށް މީދޫ އަވަށުންދޫކުރެވުނު 3000 އަކަފޫޓުގެ ބިން އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

12 ޖެނުއަރީ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/007

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  12 ޖަނަވަރީ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ރައްކާކުރަން ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނަށް މީދޫ އަވަށުން 3000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކުރެއްވުމަށް 23 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި ބޭއްވުނު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 162ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބަދަލުގައި އެ ބިން އައްޑޫ މީދޫ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ހުރި ބިމާއި އިންވެގެން އުތުރުން ހުސްކޮށް އޮތް ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ޞާލިޙާ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނަށް މީދޫ އަވަށުން ދޫކުރެއްވުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި އައްޑޫ މީދޫ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ އުތުރުން އޮތް ހުސްބިމުން 3000 އަކަފޫޓުގެ ބިން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރެއްވުމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ޞާލިޙާ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ޤަރާރު

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/007

ތާރީޚް: 12 ޖެނުއަރީ 2022