އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކް އެލައެންސް އިން ފޮނުވާފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރުމާއު މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް

11 މޭއި 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/081

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  11 މޭއި 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 49 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކް އެލައެންސް އިން ފޮނުވާފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރުމާއު މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސާރވިސް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " އެއްފަހަރު ބޭނުކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވެފައި، މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކް އެލައެންސް އިން އެކުލަވާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލީގަލް ޔުނިޓުން ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް، މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކް އެލައެންސް އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އެކު މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ޤަރާރު

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/081

ތާރީޚް: 11 މޭއި 2022