އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ޤަރާރު

18 ޖޫން 2019     


އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މީލާދީ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ޤަރާރު

 

بسم  الله الرحمن الرحيم

حمدًا لله وصلاةً وسلاماً على النبيّ المختار والرحمة المهداة والسراج المنير:

މިޤަރާރު ފެނި ދެކި ކިޔާ ބަލާ ކޮންމެ މީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެދުމާއި ސަލާމް ރައްދުކުރަމެވެ.

 

މި ގަރާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 22 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 1 ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި 2 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދު ފުއްދުމަށާއި އައްޑޫއަކީ ނަލަފެހި ޖަޒީރާވަންތަ ސާފު ސިޓީ އަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މީލާދީ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޤަރާރެކެވެ.

 

          ދެންފަހެ އިސްވެ ދެންނެވި މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް އެންމެހާފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

 

 1. 01 ޖުލައި 2019 އިން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އަދި ގާއިމްކުރެވޭ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކާއި، އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި ދައުލަތުގެ ޙިއްސާ އޮންނަ އެންމެހާ ކުންފުނިތަކުން އެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުން،

 

 1. 01 ޖުލައި 2019 އިން ފެށިގެން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި އެކި ޝޯވ ތަކާއި ފެސްޓިވަލްތަކާއި ޕާޓީތަކާއި އިވެންޓްތަކާއި ރޯޑް ޝޯވ ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުން،

 

 1. 31 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން ފެށިގެން އައްޑޫ ގެ ހުރިހާ ސިޓީހޮޓަލްތަކާއި ގެސްޓް ހައުސް ތަކުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުން،

 

 1.  31 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން ފެށިގެން އައްޑޫ ގެ ހުރިހާ ރިސޯޓު ތަކުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުން،

 

 1. 31 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން ފެށިގެން އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރ ޕޯރޓުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުން،

 

 1. 31 ޖުލައި 2019 އިން ފެށިގެން އައްޑޫގެ ހުރިހާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާތަކުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުން،

 

 1. 31 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން ފެށިގެން އައްޑޫގެ މަސް ދޯނި ފަހަރާއި ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އުޅަނދެއްގައި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުން،

 

 1. 05 ޖޫން 2020 އިން ފެށިގެން އައްޑޫގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ތަނަކުން އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުން،

 

 1. 05 ޖޫން 2020 ގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫގައި ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ތަންތަނުން އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުން،

 

 1. 05 ޖޫން 2020 އިން ފެށިގެން އައްޑޫގެ ހުރިހާ ގޭބިސީ ތަކާއި އައްޑޫގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލުން،

 

 1. 05 ޖޫން 2020 އިން ފެށިގެން މުޅި އައްޑޫ ސިޓީއަކީ އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުން ނުކުރާ ސިޓިއެއް ކަމުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަން ފާހަނގަ ކުރުމާއެކު 05 ޖޫން 2020 ގެ ފަހުން އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލަން ޖެހޭ ޕްލާސްޓިކް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަން ރަސްމީ ކޮށް ކަނޑައެޅައި،

 

މީލާދީ ސަނަތުން ދެހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ އަށާރަ (18 ޖޫން 2019) ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 97 ވަނަ މަޖިލީހުގައި (2019 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ މަޖިލީސްގައި) ބައިވެރިވި އަޅުގަނޑުމެން، މިޤޮތުގެމަތިން އިޤުރާރުވެ، މިލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ ސިއްކަ އޮބައި ސޮއިކޮށް މިޤަރާރު ފާސްކުރީމެވެ.

 

ފަހެ، މިޤަރާރު އުވާލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިދެއްގައި މިޤަރާރު އުވާލެވޭނީ، މިޤަރާރު ބާތިލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގައި މުޅި ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެގެން ކަމުގައި ވެސް އެކަށައަޅައިފީމުއެވެ.

 

وَصَلَّى اللهُ وَسَلّمَ عَلَى سّيّدِناَ مٌحَمَدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن، وَالْحَمْدٌ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين.

 
ބާވަތް: ޤަރާރު

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA/(Garaar)2019/05

ތާރީޚް: 18 ޖޫން 2019