އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ ގުޅޭ ޤަރާރު

7 ޖެނުއަރީ 2021     


  2021 ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

 

بسم  الله الرحمن الرحيم

حمدًا لله و صلاةً وسلاماً على النبيّ المختار والرحمة المهداة والسراج المنير:

މިޤަރާރު ފެނި ދެކި ކިޔާ ބަލާ ކޮންމެ މީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެދުމާއި ސަލާމް ރައްދުކުރަމެވެ.

 

މިއީ، މީލާދީ ސަނަތުން 07 ޖަނަވަރީ 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުނު، 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ބަޖެޓް، ފާސްކޮށް ނެރުނު ޤަރާރެކެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  96 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ކައުންސިލްއިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓަކީ ތިލަފަތް ހަމަ ބަޖެޓެއްކަމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހިމެނޭ ގޮތުން، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ: 136,554,544.00ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށްފެންނަކަމަށާއި، މި ބަޖެޓްގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި،

  1. އެލް.ޖީ.އޭގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުން ގެންދާ "ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް" ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިހުރި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، "ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް" ގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި،
  2. ދައުލަތުން ދޫކުރާ ގްރާންޓް ގެ ގޮތުގައި ކޮންމެމަހަކު ކައުންސިލަށް ލިބޭ ޢަދަދުގެ 5% އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ " ޚަރަދު 2 " އެކައުންޓަށް ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި،

 

މި ބަޖެޓްގައި ޙަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމުގައި އެޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކައުންސިލްއަށް ހުށަހަޅައި ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާއިއެކު ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، މި ބަޖެޓް ފާސްވުމާއެކު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ކަނޑައަޅައި މީލާދީ ސަނަތުން ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ހަތްވަނަ (07 ޖަނަވަރީ 2021) ދުވަހު ބޭއްވުނު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 157 ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ އަޅުގަނޑުމެން، މިގޮތުގެމަތިން މިޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް އިޤްރާރުވެ، މިލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނީ ސިއްކަ އޮބައި ސޮއިކޮށް މިޤަރާރު ފާސްކުރީމެވެ.

 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 2021 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެއްވި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި ބަޖެޓް ތަފްޞީލް މިޤަރާރާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

 

 

2021 އަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

އަންހެނުންގެ ތ.މ.ސ.ކޮމިޓީ

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްޞަސާތައް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ

 

8,923,643

-

3,739,099

762,336

4,422,208

31ޑިސެމްބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ބާކީ (2020ގެ ބިލްތައް އަދާކުރުމަށް)

2,706,675

-

-

1,406,675

1,300,000

31ޑިސެމްބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީ ބާކީ

11,630,318

-

3,739,099

2,169,011

5,722,208

ޖުމްލަ  (2020 ގެ ބަޖެޓް ބާކީއާއި އާމްދަނީ ގެ ބާކީ)

         

2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

       

6,545,300

ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ އާއި ޗާރޖެސް

       

1,000,224

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ

       

13,589,288

ބިންބިމާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި

       

814,200

އެހެނިހެން އާމްދަނީ ( އެކިއެކި ޖޫރިމާނާ ހިމަނައިގެން )

       

21,949,012

ޖުމްލަ

       

 -1,097,451

2021 ވަނައަހަރު އާމްދަނީގެތެރެއިން ރިޒާވްގައި ބަހައްޓާ (2021 އަށްލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ %5)

     

1,650,668

 

ޢާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ (އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް)

   

34,125,901

   

ޢާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ (ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްޞަސާތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ)

 

3,125,027

     

ޢާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ (އ.ތ.މ.ސ. ކޮމިޓީއަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ)

59,753,158

3,125,027

34,125,901

1,650,668

20,851,561

ޖުމްލަ

71,383,475

3,125,027

37,865,000

3,819,679

26,573,769

ނެޓް އާމްދަނީ (ރިޒާވް ކެނޑުމަށްފަހު)

         

2021 ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާ

26,573,769

-

-

-

26,573,769

2021ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ ފައިސާ

59,375,505

-

-

-

59,375,505

2021އަށް ދައުލަތުން ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގްރާންޓް

3,819,679

-

-

3,819,679

-

ޢާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ (އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް)

37,865,000

-

37,865,000

-

-

ޢާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ (ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްޞަސާތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ)

3,125,027

3,125,027

-

-

-

ޢާންމު ބަޖެޓާނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ (އ.ތ.މ.ސ.ކ.އަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ)

130,758,980

3,125,027

37,865,000

3,819,679

85,949,274

2021އަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ

         

2021 ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި

 

L-CWDF

L-CTPF

T-LCL

J-GOM/J-LCL

-

-

-

-

-

1- ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއިން

34,389,012.00

-

-

-

34,389,012

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ކަންކަމަށް

-

-

-

-

-

2- ދައުލަތުން ދެއްވާ ގްރާންޓް

59,375,505.00

-

-

-

59,375,505

ދައުލަތުން ދެއްވާ ގްރާންޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ކަންކަމަށް

-

-

-

-

-

3- ޢާންމު ބަޖެޓާއި ނުބެހޭ އެކައުންޓްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު

1,800,000.00

-

-

1,800,000.00

-

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް

37,865,000.00

-

37,865,000

-

-

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްޞަސާތަކުގެ ޚަރަދު

3,125,027.00

3,125,027

-

-

-

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޚަރަދުތަކަށް (ދައުލަތުގެ ގްރާންޓްގެ %5)

136,554,544

3,125,027

37,865,000

1,800,000

93,764,517

ޖުމްލަ

 

ވީމާ، މިގޮތުގެމަތީން މިޤަރާރުނެރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޤްރާރުވަމުއެވެ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلّمَ عَلَى سّيّدِناَ مٌحَمَدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن، وَالْحَمْدٌ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين
ބާވަތް: ޤަރާރު

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B/(Qaraar)2021/01

ތާރީޚް: 7 ޖެނުއަރީ 2021