އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކަމާއިގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި އެކު މިއަދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.