އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ޖަނަވަރީ 2021: މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ވެންބޮޅޮފިށި ސްޓޭޑިއަމާއި، ހިތަދޫ ރަސްމީ ދަނޑާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްެވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.