އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ލަތީފުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ލަތީފް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭތީ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން - 10 ޑިސެމްބަރު 2017