އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕޮލިހުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

އައްޑޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕޮލިހުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން - 14 މާރިޗް 2018