އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން - 17 ޖަނަވަރީ 2018