އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތާރީޚާއި ސަޤާފަތައް ޚިދުމަތްކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

ތާރީޚާއި ސަޤާފަތައް ޚިދުމަތްކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި، ކޮމިޓީގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - 21 ފެބްރުވަރީ 2018