އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހިތަދޫގެ ބައެއް ފަންނުތަކުގައި ސިޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ހިތަދޫގެ ބައެއް ފަންނުތަކުގައި، ފުއްޓަރު ފަރާތައް އަރައި ފައިބުމުގައި މީހުންނަށް ފަސޭހައަކަށް ސިޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެސަރަހައްދުތައް ކައުންސިލުން ބައްލަވައިލެއްވުން - 28 ފެބްރުވަރީ 2018