އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ ގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ ގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން - 7 މާރިޗް 2018