އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ މުހިއްމު އެކިއެކި ކުޅިވަރު ބިންތަކާއި ޕާރކްތަކާއި މައިދާންތަކަށް ނަން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

2 ނޮވެމްބަރ 2016     7 years ago


އައްޑޫސިޓީގެ މުހިއްމު އެކިއެކި ކުޅިވަރު ބިންތަކާއި ޕާރކްތަކާއި މައިދާންތަކަށް ނަން ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ކައުންސިލްގެ ވިސްނުން ހުރުމުން އެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން ނަންދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ނަމެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް މި އީމެއިލް ([email protected]) މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ނަންހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓް