އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫ ސިޓީގައި އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އާލީ ވޯނިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޒީރޯ ވޭސްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި

އައްޑޫ ސިޓީގައި އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އާލީ ވޯނިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޒީރޯ ވޭސްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި އެންޑީއެމްއޭ އަދި މެޓް އޮފީހުން ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން - 04 ޖަނަވަރީ 2021