އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ވިލާ ކޮލެޖްގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން އައްޑޫސިޓީ އަށް ކުރައްވި ޒިޔާރަތުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން - 4 ޑިސެމްބަރ 2016