އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫގެ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންތަކުން ބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި އެކު ބިން ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

އައްޑޫގެ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންތަކުން ބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި އެކު މިއަދު ސިޓީ ކުއުންސިލުން ވަނީ ބިން ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯނުން 7 ބިން އަދި ހުޅުދޫ ޒޯނުން 1 ބިން ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.