އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓްޑް އިން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރޮންމެންޓް އިން ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓްޑާ ހަވާލު ކޮށްގެން އާންމުން އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއާމެދު ހޭލުންތެރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ ސާރވޭގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން - 15 ޑިސެމްބަރ 2016