އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓަރީ އިން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީގެ ސާވިސް އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް އައްޔަން ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން - 8-ޖެނުއަރީ-2017