އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖިމް ސެޓް ހަރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫ-ފޭދޫ އަދި ފޭދޫ ގައި އައުޓްޑޯ ޖިމްސެޓް ހަރުކުރުމަށް އެސްޓަރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމެންޓާއި ހަވާލުކުރުން - 10 ޖަނަވަރީ 2017