އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރޯވިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން

ރޯވިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއި އެހީ ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން - 7 ފެބްރުއަރީ 2017