އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމްޕްލޯޔީ އޮފް ދަ މަންތް 2017 ފެބްރުވަރީ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ޑިވިޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފެބްރުވަރީ މަހު ހޮވުނު އެންމެ މަސައްކަތްތެރި މުވައްޒަފުން