އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޑިޕްލޮމާ އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ބޭއްވި އޮރިއެންޓޭޝަން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގް އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް - 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2017