އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންނާ ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމުް ބައްދަލުކުރެއްވުން

ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންނާ ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމުް ބައްދަލުކުރެއްވުން - 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2017