އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑޫސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި އައްޑޫސިޓީކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން - 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2017