އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

'ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ދެނަގަތުން' ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

'ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ދެނަގަތުން' މިނަމުގައި ސަޕޯޓް ސްޓާފް ރޭންކުގެ 25 މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު. މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނަންގަވައި ދެއްވީ ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ސ.ހިތަދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާފިޔާ އަބްދުލް ހާދީ - 15 ނޮވެމްބަރު 2017