އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ އާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަދި ވަކިވެގެންދާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - 16 ނޮވެމްބަރު 2017